பயத்தை எதிர்கொள்!

எல்லோரும் எப்போதாவது பயத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள், ஆனால் விசுவாசிகளாகிய நாம் பயத்தை எச்சரிக்கைக்கான அடையாளமாக எடுத்து குழம்பிவிட கூடாது. ஏனென்றால் எச்சரிக்கையானது வேகமான போகும் கார் தன் பாதையிலிருந்து விரைவாக நம்மை நகர்வது போல நாம் ஏற்கனவே சென்றுகொண்டிருந்த பாதையை விட்டு நம்மை…

Continue Reading பயத்தை எதிர்கொள்!