வெற்றியாய் நடத்துவார்

உலகத்தில் தற்காலத்தில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மத்தியில் என் வாழ்க்கையை எப்படி சந்தோஷமாக ஏற்றுக் கொள்வது? கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் போதும், கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். கவலைப்படுவதினால் ஒரு நல்ல காரியமும் நடக்க போவதில்லை. 2 கொரிந்தியர் 2:14 கிறிஸ்துவிற்குள்…

Continue Reading வெற்றியாய் நடத்துவார்