இறுதி முடிவு

https://www.youtube.com/watch?v=7TZa8ucLFNM&t=1784s 10 அவன் சர்வாங்கதகனபலியிட்டு முடிகிறபோது, இதோ, சாமுவேல் வந்தான்; சவுல் அவனைச் சந்தித்து வந்தனஞ்செய்ய அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான்.11 நீர் செய்தது என்ன என்று சாமுவேல் கேட்டதற்கு, சவுல்: ஜனங்கள் என்னைவிட்டுச் சிதறிப்போகிறதையும், குறித்த நாட்களின் திட்டத்திலே நீர் வராததையும்,…

Continue Reading இறுதி முடிவு

வெற்றியாய் நடத்துவார்

உலகத்தில் தற்காலத்தில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மத்தியில் என் வாழ்க்கையை எப்படி சந்தோஷமாக ஏற்றுக் கொள்வது? கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் போதும், கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். கவலைப்படுவதினால் ஒரு நல்ல காரியமும் நடக்க போவதில்லை. 2 கொரிந்தியர் 2:14 கிறிஸ்துவிற்குள்…

Continue Reading வெற்றியாய் நடத்துவார்